Vår 2003

Nordisk Folkeriksdag


Nordisk Folkeriksdag (NFR) er et idéforum/møteforum for organisasjoner og enkeltpersoner, stort sett med tilhørighet i alternativbevegelsen (miljø-, solidaritets-, kvinne- og freds-bevegelsen). Utgangspunktet for Folkeriksdagene i moderne tid, først samlet på Vega i Nordland i 1990, var den dype skepsisen til EU-medlemskap. En grunntanke i NFR-samlingene er også ønsket om å styrke nordisk samarbeid og samhold. Folkeriksdagene har vært arrangert i Sverige, Danmark, Finland og Norge . Deltakerantallet har vært i gjennomsnitt mellom 100 og 200 personer.

Når EU-skeptikere i Norden møtes over flere dager, vil naturligvis de mest aktuelle EU-spørsmålene stå fremst på dagsordenen. Men det har vært tid og rom for mange andre brennbare temaer. Et slagord fra 1994 var "Vi sier Nei til EU, fordi vi sier Ja til noe bedre!" Og det er dette "noe bedre" vi er opptatt av. Folkeriksdagene har i disse årene satt fokus på globale spørsmål, omkring miljø, ressursbruk og rettferdig fordeling. Men også på det nære og nasjonale, som f. eks. vern om velferdsstaten. Og en viktig tanke i Folkeriksdagenes arbeid er at det i Norden fins kvaliteter og kunnskap som bør nyttiggjøres i global sammenheng. I den nordiske tradisjonen finner vi store verdier som har blitt kjempet fram over tid: Vi snakker om f. eks. et stort handlingsrom for folkelige bevegelser og folkeopplysning, om likestilling mellom kjønnene og generelt i samfunnet og om innarbeidede demokratiske systemer. Fremfor alt er vi bundet til troen på et folkestyre. EU-systemet utfordrer alle disse verdiene.

Det er folkelig motstand mot EU i alle medlemslandene. Rapporter og undersøkelser vitner om at vanlige EU-borgere føler avmakt og resignasjon i sin hverdag innenfor et overveldende stort og fjernt EU-system. Det ligger en stor fare i dette. I et konkurransesamfunn der markedsliberalismen råder, kan folk lett føle seg redusert til passive konsumenter uten innflytelse. I stedet ønsker vi et varmere og mer menneskelig samfunn og mindre kommersialisering. På NFR-samlingene møtes de folkelige organisasjonene og "grasrøttene", og et fundament er den sterke følelsen av nordisk fellesskap (kulturelt, språklig, historisk og politisk). Det er mye inspirasjon å hente, og erfarings- og kunnskapsutbytte, samtidig som det legges vekt på det sosiale samværet og de gode kulturinnslagene.

Folkeriksdagene er åpne for alle organisasjoner og enkeltpersoner som er engasjert i den aktuelle samfunnsdebatten. Kostnadene forsøkes å holdes lave, men deltakerne betaler kursavgift og eget opphold/reise. Arrangørene passer på at det blir invitert dyktige foredrags-holdere fra hvert av de nordiske landene (og veksler mellom foredrag, gruppearbeid, paneldebatter osv.), i en uformell og hjertelig atmosfære.

NFR på Lillehammer 2003, 30/7- 2/8, vil fokusere på mange sider ved begrepet folkestyre/demokrati, sett i relasjon til EU-systemet. Blant annet vil EUs utvidelse mot øst bli tatt opp, og forslaget til ny unionstraktat (grunnlov). EU-debatten har blusset opp igjen i Norge, og vi tror at folkestyre-temaet er brennaktuelt. Håpet er at sommerens samling vil få et stempel av rett tema, til rett tid, på rett sted!

Arrangører for NFR 2003 er Folkeriksdagens Venner i Norge, Lillehammer Nei til EU og foreningen Frit Norden i Danmark.
 
 
 

Med hilsen styret i Folkeriksdagens Venner.