Udtalelse fra Nordisk Folkerigsdag i Island, 2006Forstærk Norden uden for EU

Nordisk Folkerigsdag samlet i Island den 28. - 30. juli 2006 ønsker et samfund, som fremmer samfundsindflydelse og medansvar. Folkesuverænitetsprincippet er en forudsætning for reelt demokrati. Nordisk Folkerigsdag vil fremhæve det mellemstatslige samarbejde i Norden, hvor medlemsstaternes suverænitet varetages, og hvor bindende aftaler kræver enighed.

Det mellemstatslige samarbejde i Norden er unikt og tjener som forbillede.
Nordisk Folkerigsdag ønsker at styrke det nordiske samarbejde. Vi ønsker derudover at styrke det forpligtende internationale samarbejde, som har til formål at fremme:

•    Solidaritet og fællesskab
•    Social og økonomisk udjævning
•    Respekt for naturen og dens økologiske balance
•    Ligestilling
•    Arbejde til alle
•    Mellemfolkelig forståelse og samarbejde
•    Forpligtende samarbejde inden for miljø, konfliktløsning og menneskerettigheder gennem FNs organer

Nordisk Folkerigsdag konstaterer, at Island, Norge, Færøerne og Grønland fungerer meget fint uden for EU.

EU udvikler sig til en føderal stat og stormagt og vil centralisere magten. Det undergraver folkesuverænitetsprincippet. Nordisk Folkerigsdag advarer mod en sådan udvikling. Vi vil i stedet samle Norden uden for EU.