Uttalande från Nordisk Folkriksdag på Island, 2006


Förstärk Norden utanför EU

Nordisk folkriksdag, samlad på Island den 28–30 juli 2006, vill ha ett samhälle som främjar inflytande på samhällsutvecklingen och medansvar. Folksuveränitetsprincipen är en förutsättning för reell demokrati. Nordisk folkriksdag betonar det mellanstatliga samarbetet i Norden, där medlemsstaternas suveränitet tillvaratas, och där bindande avtal kräver enighet.

Det mellanstatliga samarbetet i Norden är unikt och en förebild.
Nordisk folkriksdag vill stärka det nordiska samarbete. Vi vill utöver detta stärka det förpliktande internationella samarbetet som främjar:

• Solidaritet och gemenskap
• Social och ekonomisk utjämning
• Respekt för naturen och den ekologiska balansen
• Jämställdhet
• Arbete åt alla
• Mellanfolklig förståelse och samarbete
• Förpliktande samarbete inom miljö, konfliktlösning och mänskliga rättigheter genom FN:s organ.

Nordisk folkriksdag konstaterar att Island, Norge, Färöarna och Grönland fungerar mycket bra utanför EU.

EU utvecklar sig till en federal stat och stormakt och vill centralisera makt. Det undergräver folksuveränitetsprincipen. Nordisk folkriksdag varnar för ett sådan utveckling. Vi vill i stället samla Norden utanför EU.