Uttalelse fra Nordisk Folkeriksdag i Island 2006


Forsterk Norden utenfor EU

Nordisk Folkeriksdag samlet i Island 28.-30. juli 2006, ønsker et samfunn som fremmer samfunninnflytelse og medansvar. Folkesuverenitetsprinsippet er en forutsetning for reelt demokrati. Nordisk Folkeriksdag vil fremheve det mellomstatlige samarbeid i Norden der medlemsstatenes suverenitet ivaretas, og der bindene avtaler krever enighet.

Det mellomstatlige samarbeidet i Norden er unikt og et forbilde.
Nordisk Folkeriksdag ønsker å styrke det nordisk samarbeid. Vi ønsker i tillegg og styrke det forpliktende internasjonale samarbeid som fremmer:

    - Solidaritet og fellesskap
    - Sosial og økonomisk utjevning
    - Respekt for naturen og den økologiske balanse
    - Likestilling
    - Arbeid til alle
    - Mellomfolkelig forståelse og samarbeid
    - Forpliktende samarbeid innen miljø, konfliktløsning og menneskeretigheter gjennom FNs organer

Nordisk Folkeriksdag konstaterer at Island, Norge, Færøyene og Grønland fungerer meget bra utenfor EU.

EU utvikler seg til en føderal stat og stormakt og vil sentralisere makt. Dette undergraver folkesuverenitetsprinsippet, og Nordisk Folkeriksdag advarer mot en slik utvikling. Vi vil i stedet samle Norden utenfor EU.