Program Konferens Resor
Logi
Avgifter
Anmälningar
Åland
Nordisk Netværk

Nordisk Folkriksdag/Folkmøte/Folkting
29 juli - 1 augusti 2010
i Mariehamn på Åland

Nordisk Folkeriksdag er en samling for "grasrøtt- ene". Det er en åpen og inkluderende samling av personer som ønsker ny kunnskap og debatt om aktuelle spørsmål, EU- relaterte eller ikke. I de ca. fire dagene en Folke- riksdag varer, kan deltak- erne oppleve dyktige foredragsholdere og seriøs diskusjon og rikelig tid til kulturinnslag.
Folkeriksdagene blir ofte en blanding av konfe- ranse og et idéverksted. Her er ingen delegater, hver deltaker represente- rer bare seg selv. Under en Folkeriksdag praktise- res det nordiske felles- skapet på hverdagsplan- et! Det er ni nordiske nasjoner: Statene
Island, Danmark, Norge, Sverige  og Finland, og de selvsty- styrende regionene Åland Færøyene og Grønland og den samiske nasjon. Under en Folkeriksdag er alle disse ni nasjonene velkomne stemmer i den ”nordiske familien”.
Bästa nordbor,
Folkting 2010 arrangeras på Åland 29.7.-1.8.2010. Med denna hälsning vill jag önska er alla välkomna och väcka ert intresse för vårt autonomasamhälle.


Åland tillhörde det svenska riket ända till kriget 1808-1809 då Sverige tvingades avstå Finland och Åland till Ryssland. Nationernas förbunds råd fattade 1921 beslut om kompromiss där Finland fick suveräniteten över Ålandsöarna fast ålänningarna åberopade återförening med Sverige.

Vid övertagandet av Ålandsöarna gav Finland löftet att ”ålänningarna tillförsäkrasmöjlighet att själva ordna sin tillvaro så fritt det över huvudtaget är möjligt för ett landskap, som icke utgör en egen stat”. Efter mer än 80 år av finländsk överhöghet samt EU-medlemskap kan man konstatera att:

1. i många andra autonomier har befolkningen getts möjlighet att i betydligt högre grad påverka sin vardag,
2. efter EU-anslutningen minskade Ålands
möjligheter till reellt självstyre ytterligare genom att

behörigheter som tillhört självstyrelsen flyttades över till EU-organen och på grund av Finlands motstånd erhöll Åland inte ens någon demokratisk kompensation i form av t.ex. en egen plats i EU-parlamentet,

3. Åland riktar sig allt mer västerut (Norden, handeln, utbildning)

På Åland blir man alltså oundvikligen intresserad av hur demokratin i samhället fungerar. Sådana funderingar och debatter varvas sedan med underbara stunder i det här natursköna demilitariserade landskapet med 6.700 öar och skär varav cirka 150 bebodda, 912 km allmän väg på fasta Åland och skärgården samt cirka 27.500 invånare av alla de slag.

Mer om allt detta och vilka visioner dagens ålänningar har för sin framtid får man höra under Folktingsdagarna!
Merja Renvall, Folktingsarrangör på Åland.


brochyr

   Åland Kort & Gott
   Hent brochyren her