Frit Norden Danmark, Fritt Norden Norge, Fritt Norden Sverige
svane


30. oktober 2006

Til Nordisk Råd
ved Rådets 58. session

Foreningerne Frit Norden i Danmark, Norge og Sverige ønsker med denne henvendelse at kommentere et væsentligt punkt på dagsordenen for Rådets 58. session:
Færøerne har til denne session fremsat et forslag, lig det forslag, der fremsattes i 2003, om selvstændigt medlemskab i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Foreningerne Frit Norden henstiller til Nordisk Råd, at man tilslutter sig Færøernes ønske om selvstændigt medlemskab af Rådet: det vil gøre det nordiske samarbejde mindre bureaukratisk, lettere, friere og grundigere.

Det nordiske samarbejde har altid udmærket sig ved dets grundlæggende demokratiske struktur. Det bygger på de nordiske landes veludviklede folkestyretraditioner og på respekt for medlemsstaternes suverænitet. Netop denne demokratiske opbygning har sikret det nordiske samarbejde dets legitimitet og brede opbakning i befolkningerne. 
At de selvstyrende områder ikke kan få en selvstændig status i det nordiske samarbejde forekommer netop på denne baggrund uforståeligt og urimeligt.
Jo flere selvstændige røster, der bidrager til en debat, jo mere demokratisk og nuanceret må den blive; og jo større må den samlede sum af erfaringer og viden blive, der er forudsætningen for samarbejdets lødighed og udviklingsmuligheder.

Den netop udsendte rapport om de selvstyrende områders status i det nordiske samarbejde, som Rådet skal debattere, konkluderer, at de selvstyrende områder allerede med den nuværende ordning har ypperlige muligheder for at påvirke politikken. Men en status som en mindre del af en større delegation kan næppe, hverken formelt eller i praksis, give de samme muligheder som et fuldt medlemskab for, på alle niveauer, at præge debatten og erfaringsudvekslingen.

Foreningerne Frit Norden er et tværpolitisk netværk med selvstændige organisationer i alle de skandinaviske lande. Ud fra et varmt nordisk engagement arbejder vi på at videreudvikle og forbedre det eksisterende nordiske samarbejde og frigøre det fra de påvirkninger fra først og fremmest EU, som vi mener truer de grundlæggende demokratiske værdier, som
samarbejdet altid bør bygge på.

Gennem tidsskriftet Frit Norden og de årligt tilbagevendende nordiske folkerigsdage søger vi en dialog med repræsentanter for alle sider af det officielle nordiske samarbejde; en dialog, vi håber kan være frugtbrugbar for alle parter, og som vi håber denne henvendelse vil blive set som et bidrag til.

Med varme nordiske hilsner
f. Foreningerne Frit Norden

Jesper Morville
formand for Frit Norden Danmark